fbpx
3

כללי

 1. האתר והמערכת docu.green הינו בבעלות של "עדן שיווק עסקים" ומופעל על ידה. האתר משמש כמערכת להחתמה דיגיטלית של המסמכים ושליחתם אונליין.
 2. כתובת העסק רח' קפלן 9, פתח תקווה, ישראל, דוא"ל: info@docu.green

הגדרות

המערכת – תוכנה לשליחה והחתמה על מסמכים בצורה דיגיטלית אונליין.
החברה –  עדן פרסום בע"מ ו/או מי מטעמה, המפתחת מפעילה ומשווקת את המערכת.
לקוח –  כל משתמש ו/או מי מטעמו העושה שימוש במערכת ובכל שירות ו/או מוצר הקשור למערכת ומסופק על ידי החברה.
שליחה –  כל מסמך הנשלח או שיכול להישלח באמצעות המערכת על ידי לקוח, ובכלל זה קבצי PDF תמונות JPEG הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים SMS, MMS, WAP, הודעות וואטסאפ, הודעות ברשתות חברתיות וכן כל סוג הודעה אחרת, בין אם הודעה בודדת ובין אם מספר הודעות.
תקופת המנוי –תקופה מוגדרת למנוי אשר רכש הלקוח (חודשי, שנתי או לפי תקופה מוגדרת אחרת אשר אושרה על ידי החברה).
כמות שליחות חודשית/שנתית/תקופתית –  מספר שליחות מקסימלי חודשי/שנתי/תקופתי ללא תלות בחתימת הלקוח על המסמך. מספר השליחות החודשי/שנתי/תקופתי יתאפס מדי חודש/שנה/תקופה (בהתאם לתקופת המנוי אשר רכש הלקוח ואושר על ידי החברה) ואינו ניתן לצבירה.
נמען – מי שאליו מופנה השליחה ששולח הלקוח באמצעות המערכת, בין בודד ובין רשימת נמענים.
שמירה ואבטחה – שמירת נתונים  ומסמכים ואבטחתם.

החברה מפעילה את המערכת באמצעות אתר אינטרנט בכתובת docu.green

רישיון ותנאי השימוש במערכת:

 1. על ידי לחיצה על כפתור "הרשמה" בדף ההרשמה, על ידי כניסה לחשבון או על ידי גישה לשירותים של המערכת באמצעות כל ממשק, הלקוח מתחייב לעמוד בכל התנאים, ההגבלות וההוראות שבתקנון ובתנאי שימוש אלה. 
 2. החברה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת על פי שיקולה הבלעדי ואינה מחוייבת לתת התראה על כך מראש ללקוח.
 3. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי כל שימוש שיעשה במערכת יהיה שימוש מותר על פי דין. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי כל הנמענים אליהם הוא שולח את השליחה נתנו את הסכמתם לקבלת השליחה, ככל שהסכמה כזו נדרשת על פי דין, וכי כל שימוש שיעשה במערכת יהיה בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982 וחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 40) התשס"ח 2008.
 4. הלקוח מתחייב כי לא יפיץ באמצעות המערכת כל מסמך או תוכן שאינו הולם ו/או מנוגד לחוק, לרבות אך לא רק:
  1. תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד, תומך או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או שהפצתו נאסרה ע"פ כל דין; 
  2. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; 
  3. כל תוכן שעניינו הימורים, סמים מסוכנים האסורים בחוק, חומר פורנוגראפי או כל חומר בעל אופי מיני;
  4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; 
  5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף- מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות וכיו"ב; 
  6. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב; 
  7. תוכן העשוי לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של אדם או חברה;
  8. תוכן עוין, מאיים, גס, גזעני, או הפוגע ברגשות הציבור; 
  9. תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981; 
  10. וכן כל קישור או הפניה לתוכן שפרסומו נאסר לפי סעיף זה.
 5. הפצה או חשש להפצת תוכן שאינו הולם כאמור, יהוו עילה לביטול מתן השירותים ללקוח לאלתר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל פיצוי ללקוח בגין נזק העלול להיגרם לו בשל כך.
 6. הלקוח מתחייב לציין בשליחה את פרטיו המלאים ודרך ההתקשרות עמו, לרבות שם, כתובת, טלפון או כתובת דוא"ל. ככל שלא יעשה כן רשאית החברה למסור פרטים אלו במידה ותדרש לכך וזאת מבלי להודיע על כך ללקוח מראש וללא צורך קבלת הסכמתו לכך.
 7. בכל מקרה של הפרת אי אלו מהתחייבויות והצהרותיו של הלקוח לפי תקנון ותנאי שימוש אלו, תהא החברה רשאית להפסיק את השירות ללקוח ואת התקשרות הצדדים לאלתר וללא הודעה מוקדמת, ומבלי שהדבר יהווה עילה להפסקת התשלומים בהם התחייב הלקוח כלפי החברה.
 8. החברה אינה אחראית על אימות המסמכים ואימות החתימות של הנעמן. כל האחריות לעניין אמינות החתימה מוטלת אך ורק על הלקוח. 

המנוי והתשלום

 1. בגין שימוש במערכת, הלקוח מתחייב לשלם לחברה את התמורה בגין המנוי, כפי שהועבר לו ע"י החברה והוסכם ועל בסיס תקופת המנוי. 
 2. הלקוח מאשר לחברה לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו ימסור הלקוח לשם תשלום התמורה מדי חודש בחודשו/לפי תקופת המנוי. אי תשלום את דמי השימוש יהוה הפרה יסודית של תקנון זה והחברה תמנע מהלקוח שימוש במערכת.
 3. המנוי יתחדש אוטומטית מחודש בחודשו וניתוק הלקוח מהמערכת תעשה על פי בקשת הלקוח בלבד וזאת על ידי הפניה לתמיכה של החברה בבקשה לניתוק השרות.
 4. כל שירותי אשר אינו נקבע במנוי אותו רכש הלקוח יחייב את הלקוח בתשלום נוסף ו/או שינוי תנאי המנוי.
 5. החברה רשאית לשנות את מחיר המנוי מעת לעת בהתאם להודעה מראש ללקוח.
 6. במידה והלקוח לא יעמוד בתשלומים החברה תסגור את החשבון שלו לאלתר וכל המידע ו/או המסכמים שנשמרו במערכת ימחקו לאלתר וללקוח לא יהיו טענות בקשר לסגירת החשבון ומחיקתו.
 7. הלקוח מסכים לקבל חשבונית דיגיטלית בעבור תשלומיו לחברה.

שמירת המסכמים ואבטחה

 1. החברה עושה מאמצים ומאבטחת את המערכת, אומנם החברה פטורה מאחריות בשל פריצה לאתר המערכת וגניבת מידע מתוך האתר.

הגבלת אחריות

 1. החברה ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וחברות קשורות עמה, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפי הלקוח בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, הנובע מהשימוש במערכת.
 2. החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש במערכת, לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע במערכת על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 3. הלקוח מצהיר כי אין החברה אחראית לתוכן ו/או לזמינות המערכת או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש במערכת ובשירותיה ומחדירה בלתי מורשית למחשבים וכדומה, אף כאשר נודע לחברה על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
 4. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו האחראי הבלעדי לכל הקשור לתוכן השליחה, לאמינותו ולמהימנותו. החברה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוח, לנמען או לצדדים שלישיים כלשהם בכל הנוגע לתוכן וטיב השליחה, לרבות אך לא רק הפרת זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים ופגיעה בפרטיות.
 5. הלקוח הוא האחראי הבלעדי לבדוק את זכויות היוצרים על החומר ו/או המסכים אותם הוא מעלה לאתר המערכת ו/או המעביר ו/או השולח לנמען וכל האחריות על הפרת זכויות היצרים באחריות הבלעדית של הלקוח בלבד והחברה לא תהיה אחריות בקשר לחומרים ו/או המסכים המועלים באתר ו/או המעוברים ו/או הנשלחים לנמען.
 6. הלקוח פוטר בזאת באופן מפורש את החברה מבדיקה של תוכן השליחה, מקורו או אישורים הנדרשים לשליחתו – והללו הינם כולם בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח ויבוצעו על ידו.

קניין רוחני

 1. כל המידע והנתונים המצויים באתר לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים אחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר, עיצוב האתר, הינם רכושה של החברה או היא בעלת זכויות ההפצה והשימוש בהם בישראל. אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית להחברה, שמורים להחברה. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
 2. הלקוח מתחייב לא להעתיק, להציג בפומבי, לשכפל, לעלות, לפרסם, תעביר, למכור, לשווק או להפיץ בצורה אחרת, איזה מהחומרים המופיעים באתר ו/או בחלק כלשהו מהאתר, אלא אם קיבל את אישורה המפורש של החברה מראש ובכתב לעשות כן.
 3. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, בשימוש במערכת, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:  בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל הלקוח במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי החברה.

שיפוי

 1. הלקוח מסכים ומתחייב להגן על החברה, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא ו/או לפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי הלקוח ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוח הלקוח ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימוש הלקוח (מכל סוג שהוא) באתר.

שימוש באתר

 1. שימוש במערכת לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי תנאי השימוש – אסורה בהחלט. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הלקוח ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.
 2. המערכת מוצעת וניתנת לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כפי שהם (As Is) ובהתאם לזמינותם וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא תחול על החברה כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז בגין תכונות השירותים ו/או האתר, זמינות השירותים ו/או האתר, ואופי החומרים באתר, לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.
 3. החברה עושה מאמצים לשמור על תקינות המערכת, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או כי האתר של המערכת יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים. החברה לא תישא באחריות כלשהי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות מקרים בהם שליחה ו/או קבלת המסמך על ידי הלקוח לא התקבלה מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלבצע השליחה.
 4. האתר נועד לשימוש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים של הלקוח בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור. בנוסף, הלקוח אינו רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי. 
 5. החברה שומרת על זכותה להפסיק את פעילותו של כל משתמש במערכת, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות – אך לא רק, אם לא יעמוד הלקוח בתנאי כלשהו מתנאי השימוש וזאת מבלי לפגוע בזכותה למצות סעדים אחרים הניתנים לה על פי דין. 
 6. החברה תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק ו/או בתי המשפט או צו של מי מהם, לרבות תגלה את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.
 7. ידוע למשתמש כי השימוש במערכת כפוף לכל החוקים והתקנות החלים עליו בהתאם לתנאי שימוש אלה והלקוח מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל. כמו כן, הלקוח מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והלקוח מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.
 8. השימוש בשירותים יחשב כהצהרה והתחייבות כי  כל מידע לרישום שהוגש הוא אמיתי ומדויק; (ב) תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה; גיל הלקוח 18 שנים ומעלה, או לחילופין, הלקוח קיבל אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר (ד) השימוש בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.
 9. במידה ותחליט החברה לחרוג מתנאי השימוש לטובת הלקוח, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותה לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר.. כישלון של החברה ו/או של מי מטעמה לממש ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של תנאי שימוש אלה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה.
 10. לשון התקנון זה מנוסח בלשון זכר אך ורק לצרכה הנוחות, אך מתייחס הן ללשון זכר והן ללשון נקבה.

המחאת זכויות

 1. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

פרטיות

 1. בעצם השימוש במערכת, הלקוח מאשר ומסכים כי המידע והפרטים שמסר ו/או שנאספו אודותיו במסגרת השימוש במערכת יישמרו במאגרי המידע של החברה והרשומים כדין, לרבות בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של החברה. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו"ב, בהתאם לקבלת אישורו לקבלת הודעות כאמור. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר למשתמש מידע בקשר להחברה.

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז מרכז תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. 

 

תקנון והוראות אלה עודכנו לאחרונה ביום 16 למרץ  2021