fbpx
2648
עדן שיווק מבקש/ת לחתום על המסמך :

הסכם לניהול טכני אתר אופיס דיפו – אורן עובד

בין: עדן שיווק וקידום עסקים ת.ז 308609353 (להלן: החברה)
לבין: אורן עובד (ח”פ/ת"ז: 038809406) (להלן: המזימן)

 1. השירותים יכללו:
  1. טיפול בעדכונים של תבנית, אבטחה וכל הפלאגינים של אתר
   1. לא כולל תשלומים עבור רישיון של הפלאגינים עצמם
  2. טיפול באתר במקרה של פריצה או ווירוס
  3. ביצוע עבודות תכנות לפי הזמנה של המזמין
 2. החברה תקים סביבת עבודה בשרת של המזמין.
 3. כל העבודות יתבצעו קודם בסביבת עבודה ורק אחרי הבדיקה יועברו לאתר פעיל.
 4. החברה אחראית לבצע גיבוי מלא של אתר חי לפני ביצוע שינויים.
 5. האחריות המלאה והבלעדית לתכנים באתר חלה על בעל האתר בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם.
 6. מבלי לגרוע באמור לעיל, ולמען הסר ספק, מוסכם ומותנה בין הצדדים כי במקרה שתקום חבות כספית של החברה מכח תניות הסכם זה ו/או הפרתו ו/או מכח דיני נזיקין ו/או מכח הוראות כל דין אחר, בכל מקרה, גבול אחריות החברה לפיצוי בגין נזק ישיר, לא ייעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה מהחברה למזמין, וזאת במשך התקופה בה הצדדים התקשרו במסגרת הסכם זה.
 7. העסק ו/או מעובדיו, מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל מידע שיגיע אליו ו/או אל מי מטעמה בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה בתוך תקופת ההסכם, לפני תחילתו, או אחריו ואשר אינם נחלת הכלל.
 8. בגין מילוי כל התחייבויות החברה ומתן השירותים כאמור בהסכם ישלם המזמין סך של 150 ₪ (מאה חמישים ש"ח ) עבור שעת עבודה בתוספת מע"מ. (להלן:"תמורה").
 9. התשלום יבוצע מידי חודש בהברה בנקאית או בתשלום בכרטיס אשראי ולא יאוחר מה 10 לכל חודש.
 10. זמן תחילת הטיפול בתקלות משביתות:
  1. במקרה של תקלה הקשורה לפעילות השרת או חברת סליקה – אין לחברה אחריות על זמן טיפול
  2. במקרה של פריצה או וירוס לאתר:
   1. שחזור אתר לגרסה תקינה קודמת מתבצע תוך 12 שעות (כולל עבודה בשבתות וחגים)
   2. טיפול המשך – תוך 2 ימי עסקים
  3. במקרה של תקלה טכנית הקשורה לפעילות או עדכון פלאגינים:
   1. שחזור אתר לגרסה תקינה קודמת מתבצע תוך 12 שעות (כולל עבודה בשבתות וחגים)
   2. טיפול המשך – תוך 2 ימי עסקים
 11. זמן תחילת הטיפול במשימות שוטפות – תוך 2 ימי עסקים
 12. ההסכם נכנסת לתוקף מעת חתימתו.
חתום ע"י :

חתימה :

שינוי גודל גופנים