fbpx
2623
עדן שיווק מבקש/ת לחתום על המסמך :

הסכם לניהול מערך שיווקי – בר

 1. בין: מיכאל גורודצקי, ת.ז. 308609353, מרח' בזל 9 פתח תקווה (להלן: "העסק")
 2. המזמין מעוניין לקבל מהעסק שירותי קידום ושיווק ברשת האינטרנט בתחום הסייבר בתנאים שיפורטו בהסכם זה.
  השירותים יכללו:

  1. ניהול קמפיין חיפוש בגוגל
  2. ניהול קמפיין גוגל רימרקטינג
  3. ניהול קמפיין גוגל באנרים
  4. ניהול קמפיין ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם
  5. אופטימיזציה וסטטיסטיקה של קמפיינים
  6. הכנה 8 פוסטים לרשתות חברתיות בחודש
  7. כתיבה 3 מאמרים שיווקיים בחודש. כל מאמר כ-600 מילה.
 3. השירותים יבוצעו תוך כדי שיתוף פעולה בין הצדדים, במטרה להגיע לתוצאות מקסימליות.
 4. הסכם זה הינו בתוקף ל-3 חודשים מיום חתימתו. (להלן:"תקופת ההתקשרות")
 5. היה ואחד הצדדים לא הודיע בכתב למשנהו על ביטול ההסכם 30 ימים לפני תום התקופה, יוסיף ההסכם לחול לתקופה נוספת של 30 יום כל פעם (להלן: "תקופת ההארכה" או "ריטיינר"). על תקופת ההארכה יחולו הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים.
 6. הקפאת ההסכם פירוש הפסקה וחלים עליה כללים של הפסקת ההסכם.
 7. בגין מילוי כל התחייבויות העסק ומתן השירותים כאמור בהסכם ישלם המזמין סך של 3160 ₪ (שלושת אלפים מאה שישים ש"ח ) לחודש. (להלן:"תמורה").
 8. התשלום יבוצע בתחילת חודש עבודה.
 9. הסכומים המצוינים לעיל, אינם כוללים את התשלומים שיש לשלם למדיות השונות שיבקש המזמין לפעול בהן. יצוין כי ככל שיתאפשר יתבצע התשלום ישירות לפלטפורמה ע"י המזמין. בכל מקרה, התשלומים למדיות השונות, אינו נחשב כחלק מהתמורה לעסק. האחריות לביצוע התשלומים היא של המזמין בלבד. כמו כן מוסכם בין הצדדים, כי באם לאחר חתימת הצדדים על ההסכם, יחולו או יוטלו מסים או היטלים אחרים, לרבות כל תשלום לפלטפורמות בהם העסק עושה שימוש לצורך הענקת השירות למזמין אשר לא היו קיימים בעת חתימת הצדדים על הסכם זה, מאותם ספקי פלטפורמה, יחולו אלו על המזמין.
 10. במסגרת הסכם זה, יספק העסק שירותי קופירייטינג ברמה בסיסית אשר יכללו פרסום תמונות ותכנים שישלח המזמין. במידה ויבקש המזמין עיצוב ואיכות ברמה גבוה יותר, יקבע מחיר בנפרד.
 11. יובהר כי כל החשבונות, לרבות מאגרי נתונים, רשימות לקוחות עם פרטיהם אשר יסופקו לעסק ע"י המזמין יישארו בבעלות המזמין ובאחריותו והעסק מתחייב לא לעשות בהם כל שימוש לצרכים אחרים למעט האמור בהסכם זה, ולטובת קידומו של המזמין.
 12. מבלי לגרוע באמור לעיל, ולמען הסר ספק, מוסכם ומותנה בין הצדדים כי העסק אינו מתחייב ללידים ו/או לתוצאות ו/או לעמוד בדרישות המזמין ו/או בציפיותיו אשר ינבעו מהפרסום ברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה אחרת עליה יוסכם בין הצדדים.
 13. העסק שומר לעצמו את הזכות להחליף ו/או לשנות הגדרות קמפיינים שאושרו ע"י המזמין (קהל יעד, קריאטיב, הגדרות פנימיות וכדומה) מעת לעת, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, והמזמין מתחייב לנהוג בהתאם להנחיות העסק.
 14. העסק מתחייב שלא למכור הסכם לגוף שלישי ללא הסכמה של המזמין.
 15. המזמין מאשר בזאת כי כל החומרים שיעביר לעסק, נוצרו על ידו באופן בלעדי, הם מקוריים, אין בהם כל זאת לצד שלישי כלשהו, הם לא הועתקו ממקור חיצוני כלשהו, וכל הזכויות השייכות לחומרים אלו הם שלו.
  ככל שהחומרים אינם שייכים למזמין, מצהיר המזמין כי בידיו הסכמה מבעל הזכות לשימוש ו/או הפצה של חומרים אלו כאמור במסגרת הסכם זה. עם חתימת הסכם זה, מעביר המזמין לעסק באופן מלא ובלתי חוזר את מלוא זכויות היוצרים בחומרים לטובת ביצוע הסכם זה.
 16. במידה והמזמין מבקש לפרסם קטינים, עליו להצטייד באישור מתאים מהוריהם. עם זאת יודגש כי כל חומר שיש בו כדי להוות סיכון ו/או פגיעה בקטינים ו/או הפרה כלשהי יצונזר ע"י העסק ולמזמין לא תהא כל טענה בקשר לכך.
 17. מבלי לגרוע באמור לעיל, ולמען הסר ספק, מוסכם ומותנה בין הצדדים כי במקרה שתקום חבות כספית של העסק מכח תניות הסכם זה ו/או הפרתו ו/או מכח דיני נזיקין ו/או מכח הוראות כל דין אחר, בכל מקרה, גבול אחריות העסק לפיצוי בגין נזק ישיר, לא ייעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה מהעסק למזמין, וזאת במשך התקופה בה הצדדים התקשרו במסגרת הסכם זה.
 18. העסק ו/או מעובדיו, מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל מידע שיגיע אליו ו/או אל מי מטעמה בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה בתוך תקופת ההסכם, לפני תחילתו, או אחריו ואשר אינם נחלת הכלל.
חתום ע"י :

חתימה :

שינוי גודל גופנים