fbpx
2558
עדן שיווק מבקש/ת לחתום על המסמך :

הסכם לניהול קמפיין ממומן בפייסבוק – מרים עיצובים

בין: מיכאל גורודצקי, ת.ז. 308609353, מרח' בזל 9 פתח תקווה (להלן: "העסק")

לבין: מרים עיצובים  (להלן: "המזמין")

 1. המזמין מעוניין לקבל מהעסק שירותי קידום ושיווק ברשת האינטרנט בתנאים שיפורטו בהסכם זה.
 2. השירותים יכללו:
  1. הפעלה וניהול קידום ממומן בפייסבוק
 3. השירותים יבוצעו תוך כדי שיתוף פעולה בין הצדדים, במטרה להגיע לתוצאות מקסימליות. 
 4. הסכם זה הינו בתוקף לחודש אחד, מיום 07.06.2021 ועד יום 06.07.2021. (להלן:"תקופת ההתקשרות")
 5. היה ואחד הצדדים לא הודיע בכתב למשנהו על ביטול ההסכם 7 ימים לפני תום התקופה, יוסיף ההסכם לחול לתקופה נוספת של 30 יום כל פעם (להלן: "תקופת ההארכה" או "ריטיינר"). על תקופת ההארכה יחולו הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים.
 6. הקפאת ההסכם פירוש הפסקה וחלים עליה כללים של הפסקת ההסכם.
 7. בגין מילוי כל התחייבויות העסק ומתן השירותים כאמור בהסכם ישלם המזמין סך של 700 ₪  (שבע מאות ש"ח ) לחודש. (להלן:"תמורה").
 8. התשלום יבוצע בהוראת קבע בכרטיס אשראי בתחילת חודש עבודה.
 9. לכל המחירים המופיעים בהסכם זה ו/או בנספחיו, יתווסף מע"מ בשיעור הנהוג על פי חוק.
 10. הסכומים המצוינים לעיל, אינם כוללים את התשלומים שיש לשלם למדיות השונות שיבקש המזמין לפעול בהן. יצוין כי ככל שיתאפשר יתבצע התשלום ישירות לפלטפורמה ע"י המזמין. בכל מקרה, התשלומים למדיות השונות, אינו נחשב כחלק מהתמורה לעסק. האחריות לביצוע התשלומים היא של המזמין בלבד. כמו כן מוסכם בין הצדדים, כי באם לאחר חתימת הצדדים על ההסכם, יחולו או יוטלו מסים או היטלים אחרים, לרבות כל תשלום לפלטפורמות בהם העסק עושה שימוש לצורך הענקת השירות למזמין אשר לא היו קיימים בעת חתימת הצדדים על הסכם זה, מאותם ספקי פלטפורמה, יחולו אלו על המזמין.
 11. קמפיינים פרסומיים מבוססים על תמונות, וידאו וקופירייט מבוססים על תוכן מסופק ע"י המזמין.
 12. יובהר כי כל החשבונות, לרבות מאגרי נתונים, רשימות לקוחות עם פרטיהם אשר יסופקו לעסק ע"י המזמין יישארו בבעלות המזמין ובאחריותו והעסק מתחייב לא לעשות בהם כל שימוש לצרכים אחרים למעט האמור בהסכם זה, ולטובת קידומו של המזמין.
 13. מבלי לגרוע באמור לעיל, ולמען הסר ספק, מוסכם ומותנה בין הצדדים כי  העסק אינו מתחייב ללידים ו/או לתוצאות ו/או לעמוד בדרישות המזמין ו/או בציפיותיו אשר ינבעו מהפרסום ברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה אחרת עליה יוסכם בין הצדדים. 
 14. העסק שומר לעצמו את הזכות להחליף ו/או לשנות הגדרות קמפיינים שאושרו ע"י המזמין (קהל יעד, קריאטיב, הגדרות פנימיות וכדומה) מעת לעת, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, והמזמין מתחייב לנהוג בהתאם להנחיות העסק. 
 15. העסק יוכל להמחות או להסב את זכויותיו לקבלני משנה אחרים ובין היתר שימוש בשירותיהם של ספקים חיצוניים, כגון, אחסון אתרים ו/או עיצוב, ו/או כל אופן אחרי עליו יחליט העסק, כל זאת מבלי צורך בקבלת אישור מהמזמין.
 16. העסק מתחייב שלא למכור הסכם לגוף שלישי ללא הסכמה של המזמין.
 17. המזמין מאשר בזאת כי כל החומרים שיעביר לעסק, נוצרו על ידו באופן בלעדי, הם מקוריים, אין בהם כל זאת לצד שלישי כלשהו, הם לא הועתקו ממקור חיצוני כלשהו, וכל הזכויות השייכות לחומרים אלו הם שלו. 
 18.  ככל שהחומרים אינם שייכים למזמין, מצהיר המזמין כי בידיו הסכמה מבעל הזכות לשימוש ו/או הפצה של חומרים אלו כאמור במסגרת הסכם זה.  עם חתימת הסכם זה, מעביר המזמין לעסק באופן מלא ובלתי חוזר את מלוא זכויות היוצרים בחומרים לטובת ביצוע הסכם זה.  
 19. במידה והמזמין מבקש לפרסם קטינים, עליו להצטייד באישור מתאים מהוריהם. עם זאת יודגש כי כל חומר שיש בו כדי להוות סיכון ו/או פגיעה בקטינים ו/או הפרה כלשהי יצונזר ע"י העסק ולמזמין לא תהא כל טענה בקשר לכך. 
 20. מבלי לגרוע באמור לעיל, ולמען הסר ספק, מוסכם ומותנה בין הצדדים כי במקרה שתקום חבות כספית של העסק מכח תניות הסכם זה ו/או הפרתו ו/או מכח דיני נזיקין ו/או מכח הוראות כל דין אחר, בכל מקרה, גבול אחריות העסק לפיצוי בגין נזק ישיר, לא ייעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה מהעסק למזמין, וזאת במשך התקופה בה הצדדים התקשרו במסגרת הסכם זה .
 21. העסק ו/או מעובדיו, מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל מידע שיגיע אליו ו/או אל מי מטעמה בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה בתוך תקופת ההסכם, לפני תחילתו, או אחריו ואשר אינם נחלת הכלל.
חתום ע"י :

חתימה :

שינוי גודל גופנים